แบนเนอร์ ติดหน้าร้าน

ป้ายเมนู ติดหน้าเคาน์เตอร์

ตกแต่งร้าน

ธงญี่ปุ่น แบบตั้งพื้น